Javne objave

Osnutek predloga o podeljevanju reprezentančnih ribolovnih dovolilnic

Na podlagi 8., 21. in 23 člena Statuta Ribiške družine Renče in ob uporabi 19. Člena Pravilnika o ribolovnem režimu v Ribiški družini Renče je Zbor ribičev Ribiške družine Renče na svojem zasedanju dne 00. 00. 2016 sprejel:

PRAVILA O POGOJIH DODELITVE, PRIDOBITVE IN UPORABE REPREZENTANČNIH RIBOLOVNIH DOVOLILNIC V RIBIŠKI DRUŽINI RENČE

 1. člen

Ob upoštevanju 19. Člena Pravilnika o ribolovnem režimu v Ribiški družini Renče, ta pravilnik določa pogoje za dodelitev, pridobitev in uporabo reprezentančnih ribolovnih dovolilnic za:

 • Člane RD Renče,
 • Članice ZRD Primorske in drugih RD, ki si jih brezplačno medsebojno izmenjujejo ribiški upravljavci,
 • posameznika oziroma organizacijo.
 1. člen

Reprezentančna dovolilnica se lahko izda za časovno obdobje, kakor velja za dovolilnice navedene v Pravilniku o ribolovnem režimu v RD Renče, razen če predsednik RD ali upravni odbor ne določi drugače.

 1. člen

Reprezentančna dovolilnica se izda na podlagi utemeljenih razlogov in z obrazložitvijo predsednika RD oziroma upravnega odbora. Letne reprezentančne dovolilnice lahko izdaja samo upravni odbor.

 1. člen

Predsedniku, gospodarju, tajniku, blagajniku in častnim članom RD Renče se izda reprezentančna dovolilnica za celo leto.

 1. člen

Članom upravnega odbora se izda reprezentančna dovolilnica za celo leto, če so prisostvovali na najmanj na 60 % sestankov upravnega odbora, aktivno delovali v okviru Ribiške družine Renče preko celega leta in pri tem opravili najmanj 90 ur.

 1. člen

Ribiškim čuvajem, ki so člani RD Renče se izda reprezentančna dovolilnica za celo leto, če izpolnjujejo plan dela čuvajske službe in letno opravijo najmanj 90 ur čuvajske službe.

 1. člen

Članu RD Renče se izda reprezentančna dovolilnica za celo leto, če je v prejšnji ribolovni sezoni aktivno sodeloval pri delu RD, pri tem opravil najmanj 90 delovnih ur in s tem pripomogel k blagostanju in napredku RD.

 1. člen

Reprezentančna dovolilnica za ribiške družine, ki so članice ZRD Primorske se podeli na podlagi medsebojne izmenjave, drugim ribiškim družinam pa za posebne zasluge, ki jo je ta ribiška družina storila v korist RD Renče.

 1. člen

Reprezentančne dovolilnice iz prejšnjega člena ne more uporabljati član druge ribiške družine, kateri še ni opravil izpita za sladkovodnega ribiča, razen če izvaja ribolov v spremstvu ribiča RD Renče.

 1. člen

Posamezniku ali organizaciji se na osnovi obrazložitve lahko izda reprezentančna dovolilnica za izredne zasluge v korist RD Renče če je s tem pripomogel k blagostanju in napredku RD Renče.

Posameznik ali organizacija ne sme koristiti bonitete in vpisovati gosta v letno reprezentančno dovolilnico.

 1. člen

Reprezentančne ribolovne dovolilnice se ne sme izdati posamezniku, ki je bil izključen iz Ribiške družine ali Ribiške zveze Slovenije.

Posameznik, ki je bil izključen iz RD Renče, ne sme koristiti reprezentančnih dovolilnic, izdanih na podlagi vzajemnosti oziroma izmenjave, na vodotokih RD Renče.

 1. člen

Pristojna oseba v upravnem odboru vodi evidenco izdanih reprezentančnih dovolilnic. O izdanih reprezentančnih dovolilnica poroča na Zboru ribičev.

 1. člen

Ta pravila pričnejo veljati takoj.

V Renčah, 00. 00. 2016

PREDSEDNIK RD RENČE