Pravno obvestilo

Pravno obvestilo

Pogoji uporabe spletnih strani RDRence.si

Vaš dostop do tega spletnega mesta in njegovo uporabo urejajo ta splošna pravila kot tudi nekateri zakoni. Prosimo, pazljivo preberite te splošne pogoje!

Z vstopom na spletno stran RDRence.si potrjujete, da ste s temi splošnimi pogoji seznanjeni, da z njimi soglašate ter da vas določbe teh splošnih pogojev zavezujejo.

Spreminjanje pogojev uporabe

RDRence.si si pridržuje pravico do spreminjanja ali posodabljanja pogojev, določil in opomb, pod katerimi se omogoča uporabo RDRence.si. Ob vsaki posodobitvi pogojev uporabe, bo spremenjen datum na dnu teh pogojev.

Omejitev osebne in nekomercialne uporabe

Spletne strani RDRence.si smete uporabljati le za osebne in nekomercialne namene. Prepovedano je spreminjanje, kopiranje, distribucija, oddajanje, prikazovanje, izvajanje, razmnoževanje, objavljanje, licenciranje, ustvarjanje izpeljank, prenašanje ali prodajanje katerih koli podatkov, programske opreme, izdelkov ali storitev, ki so del strani RDRence.si, razen v primeru izrecne navedbe v teh pogojih uporabe.

Osebne informacije

Na internetu nas lahko obiščete brez identifikacije ali podajanja osebnih informacij. Občasno pa bomo od vas zahtevali informacije, na primer: registracija uporabnika, odgovarjanje na vprašanja, nagradne igre …

Nezakonita ali prepovedana uporaba

Kot uporabnik strani RDRence.si se obvezujete, da le-te ne boste uporabljali za nezakonite ali pogojem uporabe nasprotujoče namene. Stran RDRence.si ne smete uporabljati na način, ki bi lahko poškodoval, onemogočil, obremenil ali škodil spletnemu mestu RDRence.si. Ravno tako ne smete ovirati uporabe kateremu koli drugemu uporabniku strani RDRence.si. Ne smete si pridobiti ali poizkušati si pridobiti kakršnega koli gradiva ali informacij s pomočjo kakršnih koli sredstev, ki niso namenoma na voljo v sklopu strani in izrecno dovoljena za dostop v izjavi o varovanju zasebnosti. Če je bil dostop do teh podatkov omogočen zaradi napake znotraj storitev strani, morate prijavo o tej napaki podati RDRence.si.

Splošno

Ti pogoji uporabe so vezani na zakone Republike Slovenije. Za reševanje vseh sporov in nesporazumov v zvezi s stranjo RDRence.si, za katere so že bile izčrpane vse ostale zunaj sodne možnosti sporazuma, je pristojno okrajno sodišče v Novi Gorici. RDRence.si lahko kadar koli zahteva upoštevanje teh pogojev uporabe po sodni poti. Izvršitev te pogodbe je predmet veljavnih zakonov in zakonskih postopkov v Republiki Sloveniji, zato vse navedbe v teh pogojih uporabe ne omejujejo pravice RDRence.si, da se podredi vladnim, sodnim in zakonskim zahtevam v zvezi z uporabo strani RDRence.si ali informacij, danih ali pridobljenih pri RDRence.si, ki se tičejo vaše uporabe ali delovanja strani RDRence.si. Če se za kateri koli del teh pogojev uporabe ugotovi, da je neveljaven ali neizvršljiv v skladu s trenutno veljavno zakonodajo v Republiki Sloveniji, vključno (vendar ne tudi omejen) z oporekanjem odgovornosti in garancije, kot je navedeno zgoraj, potem se neveljaven ali neizvršljiv predpis nadomesti z veljavnim, izvršljivim predpisom, ki, kar se da, ustreza namenu izvirnega predpisa, preostali del pogojev uporabe pa ostane v veljavi nespremenjen. Ti pogoji uporabe, vključno z dokumenti, izrecno vključenimi v zgornji sklic, določajo celotno pogodbo med vami in RDRence.si glede na storitve strani RDRence.si, ki nadomestijo vse prejšnje ali sočasne komunikacije in ponudbe, bodisi elektronske, ustne ali pisne, med vami in RDRence.si glede na storitev strani. Natisnjena različica teh pogojev uporabe ali njena kakršna koli elektronska oblika je sprejemljiva v sodnih ali upravnih procesih, ki temeljijo na tej pogodbi ali so povezani z njo, v isti meri in pod enakimi pogoji kot tudi drugi poslovni dokumenti in zapisi, ki so v izvirniku vzdrževani v tiskani obliki.

Opombe o intelektualni lastnini

Vsa vsebina spletnih strani RDRence.si je avtorsko zaščitena. Prispevki in fotografije so avtorska last avtorjev. Vse pravice so pridržane. Terjatve v zvezi z avtorskimi pravicami se rešujejo v skladu z Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah in z Zakonom o pravnem postopku. Vse fotografije in prispevki na spletni strani RDRence.si so last avtorjev, nadaljnja uporaba fotografij in prispevkov pa je stvar dogovora med urednikom spletnih strani in zainteresirano stranko. Vsekakor je ob nadaljnji objavi fotografij in prispevkov potrebno upoštevati avtorske pravice v skladu z Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah in z Zakonom o pravnem postopku.