Javne objave

Veljavni akti RD Renče

Igor VRČON

Član RD Renče

UPRAVNEMU ODBORU RD RENČE

ZADEVA: PREGLED SPLOŠNIH AKTOV RD RENČE

Na zaprosilo UO RD Renče opravim pregled splošnih aktov RD Renče, tistih ki so bili sprejeti na Zboru Ribičev RD Renče.

Na vpogled dobim zapisnike Zborov Ribičev RD Renče in 2 (dve) CD enoti z letnicami 2008 in 2009. Pri obravnavi sem upošteval CD enoto z letnico 2009 (veljavni akti RD 2009). V poročilu navedem vse zapisnike, ki jih dobim na vpogled. Podrobneje omenjam le zapisnike, kjer so bili sprejeti splošni akti RD oziroma njihove spremembe.

Ugotovim naslednje:

1.

Zbor ribičev 25.3.2005 ob 19.00, zaradi nesklepčnosti prestavljen na 19.30, v prostorih kinodvorane v Renčah.

2.

Zbor ribičev 30.9.2005 ob 19.00, zaradi nesklepčnosti prestavljen na 19.30, v prostorih kinodvorane v Renčah.

 • Sprejet je bil STATUT RD Renče. Pred sprejetjem Statuta se je črtala določba, katera se nanaša na odvzem funkcije,
 • Sprejet je bil PRAVILNIK O IMENOVANJU IN PRENEHANJU ČASTNEGA ČLANSTVA V RIBIŠKI DRUŽINI RENČE. Pred sprejetjem pravilnika je bil sprejet sklep, da se iz pravilnika črta 9.čl., kateri je opredeljeval, da s sprejetjem tega pravilnika preneha častno članstvo vseh častnih članov v RD.
 • Sprejet je bil POSLOVNIK O DELU UPRAVNEGA ODBORA,
 • Sprejet je bil PRAVILNIK O GOJITVENO ČUVAJSKI SLUŽBI RD RENČE,
 • Sprejeta je bila sprememba Pravilnika o disciplinski odgovornosti članov RD Renče in sicer tako, da je bil črtan 39.čl. tega pravilnika

V zapisniku ni prilog predlogov za spremembo navedenih aktov.

3.

Zbor ribičev 24.3.2006 ob 19.00, zaradi nesklepčnosti prestavljen na 19.30, v prostorih kinodvorane v Renčah.

4.

Zbor ribičev 23.3.2007. Lokacija in čas v zapisniku nista navedena. Zbor ribičev se je zaključil ob 20.30

5.

Zbor ribičev 15.3.2008 ob 18.30, zaradi nesklepčnosti prestavljen na 19.00, v prostorih kinodvorane v Renčah.

Sprejete so bile spremembe STATUTA (priloga1) in sicer 12., 15. in 23. čl., v katerih se je črtala beseda vpisnina.

Spremenjen je bil 23. čl. Statuta s katerim je bilo UO naloženo, da sestavlja odškodninske zahtevke in pripravlja predloge za poravnavo odškodnin.

Spremenjen je bil 26. čl. Statuta s katerim se odvzema disciplinskemu tožilcu, da sestavlja odškodninske zahtevke in pripravlja predloge za poravnavo odškodnin.

V zapisniku ni priloge predloga za spremembo akta.

6.

Zbor ribičev 26.3.2009 ob 18.30, zaradi nesklepčnosti prestavljen na 19.00, v prostorih kinodvorane v Renčah.

Sprejeta sta bila:

 • PRAVILNIK O RIBOLOVNEM REŽIMU RIBIŠKE DRUŽINE RENČE in
 • PRAVILNIK O DISCIPLINSKI ODGOVORNOSTI ČLANOV RIBIŠKE DRUŽINE RENČE

Pri tem ugotavljam, da je na zapisniku navedeno, da je Zbor ribičev potekal 26.3.2009. Na zgoraj navedenih sprejetih aktih (priložen CD) pa je datum sprejema 27.3.2009. Po vsej verjetnosti bi lahko bil pravi datum 27.3.2009, saj so običajno zbori ribičev potekali v petkih.

7.

Zbor ribičev 20.11.2009 ob 18.00, zaradi nesklepčnosti prestavljen na 18.30, v prostorih kinodvorane v Renčah.

8.

Zbor ribičev 26.3.2010 ob 18.00, zaradi nesklepčnosti prestavljen na 18.30, v prostorih kinodvorane v Renčah.

Sprejeta je bila sprememba 19.čl. Statuta RD Renče ( priloga2) in sicer z vsebino, da je Zbor ribičev sklepčen, če je prisotna več kot 1/10 (ena desetina) članov. V kolikor je prisotna manj kot 1/10 članov se zasedanje prekine in se skliče ponovni Zbor Ribičev.

V zapisniku ni priloge predloga spremembe.

9.

Zbor ribičev 25.3.2011 ob 18.00, v prostorih kinodvorane v Renčah.

10.

Izredni Zbor ribičev 18.11.2011 ob 18.00 v prostorih kinodvorane v Renčah.

11.

Izredni Zbor ribičev 17.3.2012 ob 18.00 v občinskih prostorih v Renčah.

12.

Zbor ribičev 27.6.2012, v Renčah.

Na predlog g. Dolenca in g. Žorža je bila dodana točka dnevnemu redu in sicer s predlogom spremembe Statuta RD. Razprave in glasovanja na to točko ni bilo, saj je bil Zbor ribičev prekinjen ob 22.15.

13.

Zbor ribičev 1.12.2012 ob 18.00 v prostorih bivše gostile v Renčah.

V točki 4. je bil podan predlog za spremembo Statuta in sicer 2. in 3. alinee 22. člena. Predlagano je bilo, da naj bi se število članov UO povečalo iz 7 na 11.

V arhivu dobim dva zapisnika z istim datumom občnega zbora. Na prvem je prečrtana prva stran, na njem pa napis s kemičnim svinčnikom »JE NOV V POŠTI!«

Pri pregledu obeh ugotovim, da se bistveno razlikujejo v 4. točki, kjer je obravnavana sprememba statuta.

V prvem je zapisano, da Vrčon predlaga, da se s sklepom razširi UO, na skupščini v marcu pa se spremeni statut.

Predsedujoči predlaga sklep (4.1): Skupščina potrjuje razširitev UO iz 7 na 11 članov.

Sklep je bil soglasno potrjen.

V drugem je zapisano, da Vrčon predlaga, da se s sklepom razširi UO, na skupščini v marcu pa se glasuje za spremembo celotnega statuta.

Predsedujoči predlaga sklep (4.1): Spremeni se 2. in 3. alinea 22. člena Statuta RD Renče in sicer tako, da se poveča število članov upravnega odbora iz 7 na 11.

Sklep je bil soglasno sprejet.

Smatram, da je zapis iz prvega zapisnika pravilen, iz tega pa izhaja, da na navedenem zboru ribičev ni prišlo do spremembe Statuta.

14.

Izredni Zbor ribičev, 12.4.2013, ob 19.00 v dvorani Zorana Marušiča v Bukovici.

15.

Zbor ribičev, 28.6.2013, ob 20.00 v dvorani Zorana Marušiča v Bukovici.

16.

Izredni Zbor ribičev, 27.9.2013, ob 20.00 v dvorani Zorana Marušiča v Bukovici.

17.

Zbor ribičev, 28.3.2014 ob 19.00 v dvorani Zorana Marušiča v Bukovici.

V točki (AD 2) so bile sprejete spremembe 13 in 43 člena Pravilnika o disciplinski odgovornosti članov RD Renče. (priloga 3)

POVZETEK UGOTOVITEV:

Ob vseh zgoraj navedenih ugotovitvah predlagam UO RD Renče da seznani članstvo da se za veljavne akte Upošteva naslednje:

 • STATUT RD RENČE , sprejet na zboru ribičev 26.3.2010. Sprejeta je bila sprememba člena Statuta. Po narejenem čistopisu je bil predložen upravni enoti Nova Gorica v potrditev. Na upravni enoti Nova Gorica je vpisan v register z odločbo št. 215-79/2011/2 z dne 6.5.2011.

Pri pregledu odločbe upravne enote Nova gorica, št. 215-79/2011/2 z dne 6. 5. 2011 ugotovim da je bil zahtevek vložen 22. 3. 2011, v nadaljevanju pa je zapisano, da je bila seja občnega zbora 26. 3. 2011, kar je nelogično. Po vsej verjetnosti je prišlo do napake pristojnega organa in bi moral biti pravilen datum zapisan 26. 3. 2010.

V čistopisu Statuta, sprejetega na Zboru ribičev 26.3.2010 je v glavi navedeno, da je bil Statut sprejet 15.3.2008 namesto 26.3.2010 kot bi bilo pravilno.

 • PRAVILNIK O IMENOVANJU IN PRENEHANJU ČASTNEGA ČLANSTVA V RIBIŠKI DRUŽINI RENČE, sprejet na Zboru ribičev 30.9.205.
 • POSLOVNIK O DELU UPRAVNEGA ODBORA, sprejet na Zboru ribičev 30.9.205.
 • PRAVILNIK O GOJITVENO ČUVAJSKI SLUŽBI RD RENČE, sprejet na Zboru ribičev 30.9.205.
 • PRAVILNIK O RIBOLOVNEM REŽIMU RIBIŠKE DRUŽINE RENČE, sprejet na Zboru ribičev 26.3.2009,
 • PRAVILNIK O DISCIPLINSKI ODGOVORNOSTI ČLANOV RIBIŠKE DRUŽINE RENČE, sprejet na Zboru ribičev 26.3.2009, ter spremembe 13 in 43 člena Pravilnika o disciplinski odgovornosti članov RD Renče sprejete na zboru ribičev 28.3.2014.

Predlagam, da se vsi zgoraj navedeni akti, razen Statuta, ponovno natisnejo v čistopisu, se podpišejo in vložijo v posebno mapo. Ravno tako predlagam, da se naredi varnostni zapis vseh aktov na zunanji medij (CD, USB…).

Priložene priloge so iz osebne evidence, iz elektronskih komunikacij med RD Renče in člani RD Renče in iz CD enote z letnico 2009.

V Sežani, 17. 2.2016

Igor VRČON

 

 

 

 

PRILOGA: 1 – Vsebina dopisa (priloge) za upravno enoto

POVZETEK SPREMEMB STATUTA RD RENČE

Upravni odbor RD Renče je na svoji seji dne 20.2.2008 sprejel sklep s katerim je predlagal zboru ribičev RD Renče spodaj navedene spremembe Statuta RD Renče.

Zbor ribičev RD Renče je na svojem zasedanju dne 15.3.2008 soglasno sprejel vse predlagane spremembe Statuta RD Renče.

Spremembe so naslednje:

 1. V tem sklopu so spremembe katere nam nalaga 30. člena Zakona o sladkovodnem Ribištvu. Zakon nalaga ribiškim družinam, da ne smejo zaračunavati pristopnin oz. vpisnin za nove člane RD. Na podlagi navedenega se Statut RD Renče spremeni v naslednjih členih:
 • v 12 členu se v prvi alineji črta besedo vpisnino,
 • v 15 členu se črta druga alineja oz. beseda vpisnina,
 • v 23 členu se v enajsti alineji črta besedo vpisnino,
 1. V tem sklopu se upravnemu odboru podali celovito pooblastilo v zvezi z odškodninskimi zahtevki, kakor tudi z njihovo poravnavo. Do sedaj je imel to pooblastilo tudi disciplinski tožilec, vendar je bilo bolj smiselno, da smo ga prenesli samo na upravni odbor, saj je v upravnem odboru tudi gospodar RD, kateri ima najboljši pregled nad temi zadevami.
 • V 23. členu se šestnajsta alineja spremeni ; za besedilom »odloča o odškodninskih zahtevkih« se pripiše še besedilo »sestavlja odškodninske zahtevke in pripravlja predloge za poravnavo odškodnin«.
 • V 26. členu se za dosedanjim besedilom »Disciplinski tožilec ugotavlja pogoje za uvedbo disciplinskega postopka, predlaga uvedbo disciplinskega postopka zoper člane družine ter zastopa obtožne predloge pred disciplinskim razsodiščem« postavi pika. Besedilo »sestavlja odškodninske zahtevke in pripravlja predloge za poravnavo odškodnin« pa se črta.

V Renčah, 18.3.2008

Predsednik Rastislav Pogelšek

 

PRILOGA 2: Vsebina predloga za Zbor ribičev 26. 3. 2010

Sedanje določbe statuta

 1. člen

O sklicu zbora ribičev s predloženim dnevnim redom in povzetkom gradiv morajo biti člani seznanjeni najmanj 10 dni pred sklicem.

Zbor ribičev je sklepčen, če je prisotna več kot polovica članov.

Če zbor ribičev ni sklepčen, se zasedanje preloži za 30 minut. Po preteku tega časa je zbor ribičev sklepčen, če je prisotnih najmanj 10 članov.

Sklepi in odločitve zbora ribičev so obvezni za vse organe družine in člane.

O poteku zbora ribičev in sklepih je vse člane potrebno obvestiti na enega od načinov, ki ga določa javnost dela.

Predlog za spremembo 19. člena statuta

Ugotovitve na zasedanjih Zbora ribičev RD Renče kažejo, da se zbor ribičev v zadnjih petih letih ni nikoli začel pravočasno. Zaradi nesklepčnosti se je pričel vedno po 30 minutni preložitvi . Vedno je bilo prisotnih približno 40 – 50 članov RD. Tudi po predpisanem pol urnem čakanju se številčno stanje udeležencev zbora ni bistveno povečalo. Zaradi navedenih dejstev in želje številnih ribičev, ki se redno udeležujejo zborov ribičev predlagamo, da se 19. člen Statuta RD Renče spremeni in se v čistopisu glasi :

 1. člen

O sklicu zbora ribičev s predloženim dnevnim redom in povzetkom gradiv morajo biti člani seznanjeni najmanj 10 dni pred sklicem.

Zbor ribičev je sklepčen, če je prisotna več kot 1/10 (ena desetina) članov.

Če zbor ribičev ni sklepčen, se zasedanje preloži za 15 minut. Po preteku tega časa je zbor ribičev sklepčen, če je prisotnih najmanj toliko članov kot jih šteje upravni odbor RD Renče.

Sklepi in odločitve zbora ribičev so obvezni za vse organe družine in člane.

O poteku zbora ribičev in sklepih je vse člane potrebno obvestiti na enega od načinov, ki ga določa javnost dela.

Rastislav POGELŠEK

PREDSEDNIK RD RENČE

 

 

 

 

PRILOGA 3: Predlog vsebine za Zbor Ribičev,28.3.2014 ( potrjen)

 1. člen se dopolni z naslednjimi točkami
 2. širi neresnice ali polresnice o delovanju ribiške družine ali o delovanju organov ribiške družine ali članov ribiške družine ali blati ugled in čast ter dobro ime ribiške družine, njenih organov, članov ribiške družine Renče, drugih ribiških družin ali njihovih članov ali RZS ali poslovnih partnerjev, osebno ali v sredstvih javnega obveščanja ali z uporabo elektronskih medijev, v pisni, govorjeni, grafični ali slikovni obliki;
 3. zaradi ustvarjanja nezdravih odnosov med člani ribiške družine Renče z neresničnimi obtožbami ali podtikanji ali zlonamernimi dejanji;
 4. aktivno deluje ali sodeluje v neformalnih skupinah, društvih, družbah, združenjih ali drugih pravnih osebah, ki delujejo proti RD Renče ali v nasprotju z interesi RD Renče, ali predstavljajo RD Renče konkurenčno organizacijo;
 5. katerega dejanja merijo na razbijanje enotnosti RD Renče ali izgubo koncesijskih pravic.

Predlog za spremembo 43. člena

V 43. člen se doda naslednji odstavek.

Uradna oseba RD, pristojna za izrekanje kazni v skrajšanem postopku, izreče storilcu disciplinsko kazen tudi če prekršek ni bil ugotovljen na samem kraju. O ugotovitvah in izrečeni kazni uradna oseba RD sestavi zapisnik o kršitvi ter v pisni obliki obvesti storilca prekrška.

Če se storilec z zapisnikom in izrečeno kaznijo ne strinja, lahko v 8 dneh poda pisni ugovor.

V kolikor je podan ugovor se zapisnik skupaj z ugovorom pošlje disciplinskemu razsodišču, katero z njim ravna enako kot z vloženim obtožnim predlogom