Zbiranje ponudb

Javno zbiranje ponudb

 1. Ime in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb:
  Ribiška družina Renče, Trg 26, 5292 Renče
 2. Opis predmeta prodaje:
  rabljena zračna puška Diana 34T05 classic
 3. Oblika in pogoji, pod katerimi mora kupec predložiti ponudbo oziroma sestavine, ki naj jih ponudba vsebuje:
  • Ponudniki naj predložijo svoje ponudbe v zaprti kuverti z oznako »Ne odpiraj – Ponudba!”.
  • Na hrbtni strani kuverte mora biti navedeno ime ter točen naslov pošiljatelja.
  • Ponudbe naj ponudniki posredujejo v zaprti kuverti po redni pošti s priporočeno pošiljko.
 4. Ponudba mora vsebovati naslednje elemente:
  • Ime in priimek oziroma firmo ponudnika ter naslov stalnega prebivališča oziroma sedež ponudnika.
  • ponujeno ceno
 5. Merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika je najvišja ponujena cena. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika bo komisija upoštevala kot kriterij višino ponujene kupnine – najugodnejši bo ponudnik z najvišjo ponujeno kupnino.
 6. Način in rok plačila kupnine:
  Izbrani ponudnik oziroma kupec je dolžan plačati kupnino v 8 (osmih) dneh od izstavitve računa s strani prodajalca – RD Renče, Trg 25, 5292 Renče.
 7. Rok za oddajo ponudb:
  Rok za oddajo ponudb je 30.9.2016. Ponudbe, ki bodo prispele po tem roku, bodo neodprte vrnjene ponudnikom kot nepravočasne. Za pravočasno priselo ponudbo se šteje datum oddaje pošiljke na poštnem žigu!
 8. Postopek javnega odpiranja ponudb vodi UO RD renče.
 9. RD Renče si pridržuje pravico, da v postopku javnega zbiranja ponudb ne izbere nobene izmed prispelih ponudb.
 10. Vsa dodatna pojasnila v zvezi s prodajo oziroma v zvezi z izvedbo javnega zbiranja ponudb ter natančnejše podatke o predmetu prodaje dobite na mailu ribiskadruzinarence@gmail.com