Ribiška družina RENČE

ZAKONODAJA

Na področju sladkovodnega ribištva so v veljavi sledeči predpisi:

Zakonski predpisi

Zakon o sladkovodnem ribištvu (ZSRib)

Zakon o vodah (ZV-1)

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah (ZV-1B)

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah (ZV-1A)

Zakon o društvih (ZDru-1)

Podzakonski predpisi

Uredba o določitvi voda posebnega pomena ter načinu izvajanja ribiškega upravljanja v njih

Uredba o določitvi meja ribiških območij in ribiških okolišev v Republiki Sloveniji

Uredba o ribjih vrstah, ki so predmet ribolova v celinskih vodah

Uredba o koncesijah za izvajanje ribiškega upravljanja v ribiških okoliših v R Sloveniji

Uredba o pravilih ravnanja v zvezi z ukrepanjem ob poginih rib

Uredba o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah

     – seznam zavarovanih živalskih vrst

     – seznam zavarovanih habitatov varovanih živalskih vrst

Pravilnik o ribolovnem režimu v ribolovnih vodah

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o ribolovnem režimu v ribolovnih vodah 

Pravilnik o načrtovanju in poročanju v ribištvu

Pravilnik o ribiškem katastru in evidencah v ribištvu

Pravilnik o opravljanju strokovnega izpita za ribogojca

Pravilnik o opravljanju strokovnega izpita za ribiškega čuvaja

Pravilnik o opravljanju strokovnega izpita za ribiškega gospodarja

Pravilnik o opravljanju strokovnega izpita za izvajalca elektroribolova

Pravilnik o komercialnih ribnikih

Pravilnik o odškodninskem ceniku za povračilo škode na ribah

Pravilnik o pogojih in načinu smukanja prostoživečih domorodnih ribjih vrst

Pravilnik o vsebini in obliki značke in službene izkaznice ribiškega čuvaja ter poročanju in vodenju evidenc o opravljanju ribiškočuvajske službe

Pravilnik o podrobnejših pogojih za pridobitev dovoljenja za poribljavanje

Pravilnik o centralnem registru objektov akvakulture in komercialnih ribnikov ter o zbiranju podatkov o staležu in proizvodnji akvakulture

Predpisi Ribiške zveze Slovenije

Statusni in organizacijski akti
Interni akti ribiških tekmovanj