Ribiška družina RENČE

Postani član RD RENČE

Kako postati član?

Veseli smo, da se želite včlaniti v RD Renče. To lahko storite na preprost način. S spodnje povezave si na svoj računalnik prenesete vlogo za sprejem v članstvo, ki jo lahko tudi računalniško izpolnite. Izponjeno vlogo izpištete, jo podpišete in nam jo posredujete skenirano po elektrosnki pošti ali osebno v času uradnih ur ali po redni pošti. O sprejemu v članstvo odloča upravni odbor RD Renče.

Skladno s statutom RD Renče lahko član postane:

 • vsak državljan Republike Slovenije ali državljan držav Evropske unije ter tujec, ki se ljubiteljsko ukvarja s športnim ribolovom, z varovanjem voda in okolja, ob enakih pogojih in na način, kot je določeno v statutu RD Renče. Članstvo v RD je prostovoljno.
 • Če se v RD včlani mladoletna oseba do dopolnjenega sedmega leta starosti ali oseba, ki nima poslovne sposobnosti, podpiše pristopno izjavo njen zakoniti zastopnik. Za osebo od sedmega do dopolnjenega 15. leta starosti mora zakoniti zastopnik pred njegovim vstopom v RD podati pisno soglasje.

S sprejemom v članstvo postanete član PRIPRAVNIK (v primeru, da še nimate opravljenega ribiškega izpita). Pripravništvo traja najmanj 6 mesecev. Po poteku tega roka lahko, ob izpolnjevanju ostalih pogojev, opravljate ribiški izpit.

Pogoji za pristop ribiškega pripravnika k ribiškemu izpitu so naslednji:

 •  obisk usposabljanja, ki ga organizira ribiška družina pod vodstvom inštruktorjev pripravnikov;
 • opravljene najmanj tri aktivnosti vezane na upravljanje z ribiškim okolišem kotso: pomoč pri vlaganju rib; sodelovanje pri čistilnih akcijah; pomoč pri elektroribolovu; varovanje drstišč; reševanje rib; delo v ribogojnici in sodelovanje pri raziskovalnih nalogah s področja ribištva.
 • opravljenih najmanj pet ribolovnih dni pod vodstvom mentorjaali člana ribiške družine, ki že ima opravljen ribiški izpit

Vsak polnoletni član RD Renče je dolžan plačati članarino v višini 130 EUR. Mladoletni člani do dopolnjenega 18. leta so oproščeni plačila članarine.

Dolžnosti članov RD:

 1. da spoštujejo ta statut, druge splošne akte in sklepe organov RD,
 2. da aktivno sodelujejo in s svojim delom prispevajo k uresničevanju ciljev in nalog RD,
 3. da vsako leto opravi obvezne delovne ure z udeleževanjem pri aktivnostih, ki jih izvaja RD,
 4. da redno plačujejo članarino in druge prispevke, h katerim sodi tudi nadomestilo za neopravljeno delo iz prejšnje točke,
 5. da opravijo izpit za športnega ribiča,
 6. da se izobražujejo in usposabljajo s področja sladkovodnega ribištva in varstva okolja,
 7. da izvajajo ribolovno pravico skladno z zakonom in z določili RD,
 8. da prenaša izkušnje in znanje na mlajše člane RD,
 9. da dajejo RD informacije skladno s pristopno izjavo,
 10. da varujejo ugled RD.